Đổi thẻ cào thành tiền

Chú ý:

- Min rút 10k auto miễn phí. Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn ( Nhóm Vip/Api không bị phạt ).

- Thống kê sản lượng Tại đây. Tham gia kênh thông báo chiết khấu Ví NTSR 

Chat support trực tiếp góc phải màn hình hoặc Tại Đây 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5% 17% 17%
Vip/Api 16.5% 16% 16.5% 14% 14% 15% 15% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Vip/Api 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Vip/Api 17% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5%
Vip/Api 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Vip/Api 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 17% 17% 17%
Vip/Api 20% 20% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Vip/Api 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/Api 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11%
Vip/Api 10.5% 10.5%